Устав

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1). Сдружение „Естествено” наричано за краткост “Сдружение”, е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2). Сдружението се регистрира за осъществяване на обществено полезна дейност и като такова, подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.
(3). Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4). Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му, а само за внасяне на дължимите по този Устав членски вноски.

(5). Дейността на Сдружението в обществена полза се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящия Устав и решенията на неговите органи.

Наименование

Чл.2. (1). Сдружението ще осъществява дейността си в обществена полза под наименованието: ЕСТЕСТВЕНО, което ще се изписва на латиница като „Estestveno”.

(2). Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съдебната му регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, ул. Проф. Христо Вакарелски 11 Г, ет.3, ап.12.

Срок

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Членство в други организации

Чл.5. (1). Сдружението може да членува в други сродни национални и международни сдружения, асоциации, съюзи и други организации с нестопанска цел.

(2). Членовете на Сдружението могат да членуват и самостоятелно в посочените в преходната алинея организации.

Структура

Чл.6.(1).Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява Сдружението за дейността на клона.

ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Определяне на дейността и целите

Чл.7. Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза за постигането на следните цели:

 • Да осигурява разностранна подкрепа на бъдещи и настоящи родители в нелекия път на родителството;

 • Да популяризира проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да налага тези проблеми в обществения дебат;

 • Да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието и обучението на децата в България;

 • Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със социалната и здравна политика на държавата;

 • Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието и обучението на децата в България;

 • Да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите, на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието и обучението на децата в България;

Средства за постигане на целите

Чл. 8. Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване на целите по предходния член като:

 •  Създава и поддържа ресурсно-информационни центрове за настоящи и бъдещи родители;
 • Организира издателска и рекламна дейност, конференции, срещи, курсове, семинари, културни и други мероприятия с цел популяризиране дейността на сдружението и натрупания опит;
 • Създава и поддържа интернет страница, както и библиотека с печатни и мултимедийни материали, свързани с различните аспекти на родителството;
 • Подпомага членовете на сдружението или други заинтересовани лица в решаване на проблеми, свързани с родителството;

 • Осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел по повод събиране и усвояване на информация за добрите практики свързани с бременността, раждането и отглеждането на децата, както и други аспекти на родителството;

 • Прави предложения за промени на съществуващото законодателство и подзаконовата уредба, свързани с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието и обучението на децата в България, както и други аспекти на родителството;

 • Привлича изявени експерти, специалисти и личности от страната и чужбина за подпомагане на дейността на Сдружението и на други български организации със сходни цели;

 • Осъществява различни проекти и инициативи, свързани с проблемите на бременността, раждането и отглеждането, възпитанието и обучението на децата в България;

Предмет на дейност

Чл. 9 (1). Дейността на Сдружението е в обществена полза и не преследва търговски цели.
(2). Допълнителна стопанска дейност ще се извършва съгласно чл.3 ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет на дейност:

 •  организация на курсове, семинари, конференции, обучения и други събития;
 •  консултантски услуги;
 • рекламна и издателска дейност;

 • поддържане на постоянна уеб страница както и на библиотека с печатни и мултимедийни материали

 • поддържане на ресурсно-информационни центрове

 • всяка друга дейност, незабранена от закона.

(3). Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 7 цели на Сдружението.

(4). Членовете на Сдружението не разпределят печалба от имуществото или от приходите му.

(5). При преобразуване или ликвидация на Сдружението членовете му нямат претенции към платения членски внос или към имуществото му.

(6). Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.10. (1). Имуществото на Сдружението се формира от:

 • членски внос;

 • завещания, дарения и спонсорства, направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове;

 • приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона и този Устав;

 • доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните точки;

 • финансиране от държавата;

 • участие в програми, касаещи дейността на Сдружението;

 • всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Източници на финансови средства

Чл.11.(1). Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос, чийто размер се определя от ОС и се внася ежегодно на една вноска в касата на Сдружението или по банков път.

(2). Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем, както и да му отстъпват под наем свои недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи.

Чл.12. (1). Сдружението в лицето на Председателя на Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, както и да получава целево финансиране по различни български и международни програми.

(2). Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на закона, целите му или на разпоредбите на Устава.

Чл.13. (1). Сдружението се финансира и от приходите от допълнителната стопанска дейност, определена в чл.9.

(2). За осъществяването на допълнителната стопанска дейност Сдружението може да създава търговски дружества, както и да участва в такива.

ІV. ЧЛЕНСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Изисквания за членство

Чл.14. (1). Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.

(2). Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

(3). Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му, нарушават Устава или не плащат редовно членкия си внос могат да бъдат изключени от него с решение на УС. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

Права на членовете на Сдружението

Чл.15. Членовете на Сдружението имат право:

 1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;

 2. да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението;

 3. да гласуват с право на един глас в Общото събрание;

 4. да получават информация за работата на ръководните органи.

Задължения на членовете на Сдружението

Чл.16. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват Устава на Сдружението;

 2. да плащат ежегодно определения от ОС членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината или в 10 дневен срок след приемането на нов член;

 3. да изпълняват решенията на ОС и УС;

 4. да работят и съдействат за реализиране задачите на сдружението;

 5. да издигат авторитета на сдружението и да не извършват действия и бездействия,с които противоречат на целите му и го злепоставят.

Процедура за приемане на нов член

Чл.17. (1). Членство в Сдружението се заявява с писмена молба до Председателя на УС на Сдружението. На първото свое заседание УС след доклад от Председателя се произнася по молбата.

(2). УС може да откаже приемането на нов член, ако не отговаря на изискванията за членство, определени в чл.14 от Устава.

(3). По молба на кандидата молбата за членство може да бъде преразгледана на следващото Общо събрание на Сдружението. Решението на ОС относно членството е окончателно.

Прекратяване на членство

Чл.18. (1). Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление за доброволно напускане;

 2. при смърт или поставяне на пълно запрещение на физическото лице;

 3. ликвидация или прекратяване на дейността на юридическите лица;

 4. изключване на член при наличие на хипотезата на чл.14 (3) или неспазване на Устава на Сдружението;

 5. автоматично при неплащане на дължимия членки внос за период от половин година от изтичане на указания срок;

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на управление

Чл.19. Органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание (ОС);

 2. Управителен съвет (УС);

 3. Председател на Сдружението;

 4. Заместник – председател на Сдружението;

Правомощия на ОС

Чл.20.(1).ОС на членовете е върховен орган на Сдружението, което се състои от всички членове на Сдружението. Неговите правомощия са:

 1. изменя и допълва Устава;

 2. избира и освобождава членовете на УС и Председателя на Сдружението;

 3. взема решение за участие в други организации, както и за създаване или участие в търговски дружества;

 4. взема решение за прекратяване на сдружението и избира ликвидатор;

 5. приема бюджета на сдружението;

 6. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

 7. приема отчета за дейността на УС;

 8. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

 9. взема и други решения, предвидени в устава.

(2). Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

Свикване на ОС

Чл.21.(1). ОС се свиква от УС най-малко веднъж годишно по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС не отправи покана за свикване на ОС в 14 дневен срок, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2). В поканата за свикване задължително се указват датата, часът и мястото за провеждането на ОС, дневния ред и по чия инициатива се свиква.

(3). Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се изпраща до всеки от членовете на Сдружението, на електронния или административния им адрес най- малко 1 месец преди посочения ден.

Кворум

Чл.22.ОС се счита за законно, ако присъстват повече от една трета от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по- късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване и конфликт на интереси

Чл. 23. (1).Всеки член на ОС има право на един глас.

(2). Член на ОС няма право на глас, когато се решават въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия, по съребрена- до четвърта степен включително, или по сватовство- до втора степен включително;

2. ЮЛ, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл.24.(1). Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (1/2+ 1), а когато се касае до въпроси по чл.20, т.1, 3 и 5 от Устава е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(2). По въпроси, които не са включени в дневния ред, обявен в поканата, решения не може да се вземат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на ОС не са съгласни.

(3). При провеждане на ОС задължително се води протокол, към който се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.

Управителен съвет

Чл.25.(1). УС се състои най-малко от три лица- членове на Сдружението, които се избират за срок до 3 години. Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет не се ограничава.

(2). УС има следните правомощия:

1. представлява Сдружението чрез своя Председател и Заместник – председател, заедно и поотделно.

2. приема други вътрешни актове;

3. взема решения относно набирането на средства за дейността и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Сдружението в съответствие с настоящият Устав и приетите от ОС решения.

4.приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението

5. взема решение за откриване, респ. закриване на клонове и определя обема на представителната власт на Управителя на клон на Сдружението;

6. взема решение за приемането, респ. Изключването и освобождаването на членове на Сдружението;

7. осигурява изпълнението на решенията на ОС;

8. разпорежда се с имуществото на Сдружението;

9. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

10. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Заседания на УС

Чл.26. (1). Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на шест месеца от Председателя на Сдружението или от 1/3 от неговите членове.

(2). Заседанията се ръководят от Председателя. Когато той/тя отсъства заседанията се ръководят от Заместник – председателя или от друг член на УС.

(3). УС може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от ½ от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.

(4). Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.25, т.3, т.5 и т.8 с единодушие.

(5). УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Председател на Сдружението

Чл.27.(1). Председателят на Сдружението се избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му. Председателят на Сдружението е и член на УС.

(2). Председателят на Сдружението:

 1. организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението;

 2. осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението;

 3. носи материална отговорност за имуществото на Сдружението;

 4. сключва договори с лица, предоставящи стоки и услуги в полза на Сдружението;

 5. управлява имуществото на Сдружението;

 6. отговаря за воденето на книгите и регистрите на Сдружението.

 7. представлява Сдружението;

Заместник – председател на Сдружението

Чл. 28. (1). Заместник – председателя на Сдружението избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му. Председателят на Сдружението е и член на УС.

(2). Той/тя подпомага изпълнението на задълженията на Председателя на Сдружението и го замества в случаите, когато същия отсъства или е възпрепятстван.

Смяна на Председател и Заместник – председател на Сдружението

Чл.29. (1).Председателят/ Заместник - председателят на Сдружението може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

 1. по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;

 2. с решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на Сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на Сдружението;

 3. с решение на ОС поради несправяне с работата;

 4. с решение на ОС поради извършване на престъпление от общ характер.

(2). В случаите на предходната алинея УС свиква извънредно заседание на ОС в 1 месечен срок от установяването на горепосочените обстоятелства.

VІ.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.30 (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година.

(2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 31. (1) Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и взема решение за свикване на редовно Общо събрание
(2). Председателят на УС представя годишните отчети на редовно годишно събрание на ОС
(3). По решение на УС, годишните доклади и отчети могат да се публикуват на интернет страницата на Сдружението

(4). Годишния доклад за дейността на Сдружението и финансовия отчет се представят на хартиен и електронен носител в Централния регистър на организациите с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието.

Задължителна отчетна информация

Чл. 31.(1). Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2). Докладът за дейността на сдружението задължително съдържа информация относно:

 • съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите на Сдружението и програмите, приети от ОС/УС, както и постигнатите резултати;

 • размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

 • вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

 • финансовия резултат;

Дивиденти

Чл. 32. Сдружението не разпределя печалба.

Одит

Чл.33. Сдружението подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

I. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Регистри и книги

Чл.34.Към Сдружението се водят следните книги и регистри:

1.Регистър на членовете, в който се вписват имената и адресите на всички членове ФЛ, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело и БУЛСТА/ЕИК на членовете- ЮЛ.

2. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

3. Регистър на даренията и договорите за спонсорство, в който се вписват вида, размера и стойността на полученото, респ. предоставеното, както и данни за дарителите и спонсорите.

Достъп до регистрите и книгите на Сдружението

Чл.35 (1). Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по Чл.36, т.2, както и частичен достъп до информацията по т.1 като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.

(2). Достъпът до информация се предоставя от Председателя на Сдружението.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО.

Прекратяване на Сдружението

Чл. 37. Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява в предвидените в закона случаи.

Чл. 38. (1).При ликвидация, ликвидаторът е длъжен по възможност да удоволетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото му имущество.

(2). Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 • учредители, настоящи и бивши членове на Сдружението;

 • лицата, които са били членове на органите на Сдружението или в състава на служителите му;

 • ликвидаторите, с изключение на дължимото им възнаграждение;

 • съпрузите, роднините по права линия без ограничение, роднините по съребрена линия до четвърта степен и роднините по сватовство до втора степен включително на лицата по горните точки;

 • ЮЛ, в които лицата по горните точки са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.39. (1). Имуществото, останало след удоволетворяване на кредиторите се предоставя на друго ЮЛ с нестопанска цел със същата или близка нестопанска дейност, като същото се избира с единодушие от УС на Сдружението по списък, одобрен от ОС при вземане на решението за прекратяването.

(2). Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предава на общината по местоседалището на Сдружението.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 41. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 42. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присътвали учредители на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „Естествено”, състояло се на 07.11.2008г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.