Членство

Членове могат да станат физически и юридически лица, които желаят да помагат за развитието на Сдружението и да участват в дейностите и инициативите му.

Права на членовете на Сдружението:

 • да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
 • да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
 • да гласуват с право на един глас в Общото събрание;
 • да получават информация за работата на ръководните органи.

Задължения на членовете на Сдружението:

 • да спазват Устава на Сдружението;
 • да плащат ежегодно членския си внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината или в 10 дневен срок след приемането на нов член. Членския внос за 2009 г. е 20 лв. за физически лица и 50 лв. за юридически лица;
 • да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 • да работят и съдействат за реализиране задачите на сдружението;
 • да издигат авторитета на сдружението и да не извършват действия и бездействия,с които противоречат на целите му и го злепоставят.

  Членството се заявява с писмена молба, към която се прилага попълнен въпросник с информация за кандидата. Молбата се изпраща на info@estestveno.com. При одобрение на молбата за членство на кандидата се изпраща писмо с покана да заплати членския си внос в касата на Сдружението.


Попълни молбата

Прочети устава