Вагинално раждане след цезарово сечение: оценка на риска

Превод: Мария Стефанова

Изследване 1.

Автор: Lyndon-Rochelle

URL: http://afar.info/id=1730

Година на публикуване: 2001

Библиографска бележка:    Риск от руптура на матката по време на раждане при жени с предишно цезарово сечение. NEJM, 345, p.3

Резюме: Представително ретроспективно кохортно проучване на всички жени, родили своето първо дете с цезарово сечение (ЦС), след което родили второто си дете в щата Вашингтон от 1987 до 1996 година (общо от 20095 пациента). Рискът от руптура на матката е оценен за повторно ЦС, спонтанно раждане, индуцирано раждане. Резултати: руптура на матката възниква при 1.6/1000 жени с повторно планово ЦС. Руптура на матката възниква при 5.2/1000 жени със спонтанно започнало раждане. Руптура на матката възниква при 7.7/1000 жени от тези, чието раждане е предизвиквано без простагландини. Руптура на матката възниква при 24.5/1000 жени от тези, индуцирани с простагландин. Относителен риск от руптура на матката: 3.3 при спонтанно раждане, 4.9 при индуцирано раждане (не с простагландин) и 15.6 при раждане, индуцирано с простагландин. Честота на възникване на смърт на плода при руптура на матката – 5.5.

Ключови думи: вагинално раждане след цезарово сечение / индукция на раждането / преносване на бременността

 

Изследване 2.

Автор: Rageth

URL: http://afar.info/id=1673

Година на публикуване: 1999

Библиографска бележка: Раждане след предишно цезарово сечение: оценка на риска. OG, 93, p.332

Резюме: Обобщени данни от Швейцария. 457,825 раждания, от които 29,046 имат история на предишно цезарово сечение (ЦС). Процентът на опиталите да родят вагинално е 65.5% за 17,613 опита. Цялостната успеваемост е 73.3%, 75% за спонтанните раждания и 65.6% за индуцираните раждания. Следните имат значително по-голяма честота в групата на жените с предишно ЦС: температура на майката, тромбоемболични събития, кървене поради превия, руптура на матката (92 случая), перинатална смъртност (118 случая, включително 6, асоциирани с руптура на матката). Рискът от руптура на матката е по-висок в групата на опиталите вагинално раждане спрямо групата на родилите с повторно ЦС, но всички останали рискове са значително по-ниски в групата на опиталите вагинално раждане. В групата на опиталите вагинално раждане, групата на получилите руптура на матката (70) по-често са имали индуцирано раждане (24.9% спрямо 13.9% в групата, които не са получили руптура на матката), и др.

Извод: Предишното ЦС увеличава рисковете за майката и за бебето при следващи раждания. Въпреки това опит за вагинално раждане след предишно ЦС е безопасен. Индукция на раждането, епидурална анестезия, ненапредване на раждането и влошаване на детските сърдечни тонове (ДСТ) са фактори, които се свързват с неуспех на опита за вагинално раждане и руптура на матката.

Ключови думи: вагинално раждане след цезарово сечение / индукция на раждането / преносване на бременността

 

Изследване 3.

Автор: Gregory

URL: http://afar.info/id=1659

Година на публикуване: 1999

Библиографска бележка: Процент на вагинално раждане след ЦС и руптура на матката в Калифорния. OG, 94, p.985

Резюме: Данните са събрани от епикризите при изписване на пациентите в Калифорния. При 536,785 раждания през 1995, процентът на ЦС е 20.8%, като 12.5% от пациентите имат история на предишно ЦС. Между жените с предишно ЦС, 61.4% опитват вагинално раждане след ЦС и 34.8% успяват. Има 392 случая на руптура на матката (0.07%), като събитието е 17 пъти по-вероятно при жени с предишно ЦС.

Ключови думи: вагинално раждане след цезарово сечение

 

Изследване 4.

Автор: Baskett TF, Kieser KE.
Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada

URL: http://afar.info/id=1763
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12383544

Година на публикуване: 2002

Библиографска бележка: 10-годишно представително проучване на руптурата на матката. OG, 100, p.749
PMID: 12383544 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Резюме:

AFAR: Представително проучване на 114,933 раждания с 39 случая на руптура на матката, от които при 18 се касае за пълна руптура, а при 21– за непълна (маточна дехисценция). 36 от 38 имат история на предишно ЦС (33 ниско трансверзално ЦС, 2 класически и 1 вертикално). 11,585 раждания са на пациенти с предишно ЦС. Случаите на руптура на матката са 2.4/1,000 раждания, а на непълно разкъсване 2.4/1,000 раждания. Няма случаи на майчина смърт. Руптурата на матката се асоциира със значително повишен риск от кръвопреливане на майката и неонатална асфиксия.

PUBMED:

ЦЕЛ: Да разгледа честотата на възникване, факторите, които се асоциират с нея, методите за диагностициране и майчиния и феталния морбидитет и смъртност, свързани с руптурата на матката в една канадска провинция.

МЕТОДИ: С помощта на перинаталната база данни са идентифицирани всички случаи на руптура на матката в канадската провинция Нова Скотия за 10-годишен период (1988-1997). Майчината и феталната смъртност и морбидитет са разгледани в детайли.

РЕЗУЛТАТИ: В течение на 10-те години на периода има 114,933 раждания с 39 случая на руптура на матката:  при 18 се касае за пълна руптура, а при 21– за непълна (маточна дехисценция).36 жени са имали предишно цезарово сечение (ЦС): 33 – ниско трансверзално, две – класическо, една – вертикално. От 114,933 раждания, 11,585 (10%) са на жени с предишно ЦС. Случаите на руптура на матката при тези от тях, направили опит за вагинално раждане (4516), са 2.4 на 1000 за пълна руптура и 2.4 на 1000 за дехисценция. В случаите на дехисценция няма майчина смъртност, а майчиният морбидитет е нисък. За сравнение, при 44% от жените с пълна руптура се е наложило кръвопреливане (съотношение на шансовете OR 7.60, 95%, доверителен интервал 1.14, 82.14, П=.025). Два случая на перинатална смърт са асоциирани с пълна маточна руптура, единият от тях е след предишно цезарово сечение. В сравнение с дехисценцията, бебетата, родени след руптура на матката имат значително по-нисък Апгар на 5-тата минута (P<.001) и асфиксия, при която се е наложила вентилация за повече от 1 минута (P<.01).

ИЗВОД: В 92% от случаите руптурата на матката е свързана с предишно цезарово сечение. Маточната дехисценция се асоциира с минимален майчин и фетален морбидитет. Обратно, пълната руптура се асоциира със значително повече случаи на кръвопреливане при майката и на неонатална асфиксия.

Ключови думи: вагинално раждане след цезарово сечение

 

Изследване 5.

Автор: Weinstein

URL: http://afar.info/id=1579

Година на публикуване: 1996

Библиографска бележка: Предвиждане на изхода на вагиналното раждане след ЦС. AJOG, 174, p.192

Резюме: Ретроспективно, 10-годишно, вагинално раждане след ЦС при история на едно предишно ЦС. 368 (78.1%) опита са вагинално раждане след ЦС са успешни, при 21.9% се налага повторно ЦС. Предиктори за неуспешен изход са малпрезентации; повишено кръвно налягане, свързано с бременността; резултат по Бишоп (Bishop) < 4. История на пелвио-фетална диспропорция и ненапредване на раждането не показват стойност като предиктори на изхода (63.8% от тези, които са имали такива, са успели да родят вагинално). Макрозомията и забавеното вътреутробно развитие клонят към факторите, намаляващи шансовете за успешно вагинално раждане след ЦС.

Ключови думи: вагинално раждане след цезарово сечение

 

Изследване 6.

Автор: Landon MB, Leindecker S, Spong CY, et al.

URL: http://afar.info/id=1311

Година на публикуване: 2005

Библиографска бележка: Регистър на цезаровите сечения на MFMU (Отдел за майчина и фетална медицина към Националния институт за детско здраве и развитие): Фактори, влияещи върху успеха на опита за вагинално раждане след предишно ЦС. {USA}. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005; 193 (3 Suppl):1016-1023.

Резюме:   

ЦЕЛ: Целта на това изследване е да определи кои фактори влияят върху вероятността за успешен опит за вагинално раждане (ОВР) след едно предишно цезарово сечение (ЦС).

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Извършихме мултицентрово 4-годишно проспективно наблюдателно изследване (1999-2002) на всички жени с предишно ЦС, направили ОВР. В анализа са включени жените с доносени едноплодни бременности с 1 предишно ниско трансверзално ЦС или неизвестен разрез.

РЕЗУЛТАТИ: 14,529 жени правят ОВР, като 10,690 (73.6%) постигат успешно вагинално раждане след ЦС. Жени с предишно вагинално раждане имат 86.6% успеваемост в сравнение с 60.9% при жени без такава история (съотношение на шанса [OR] 4.2; 95%, доверителен интервал CI 3.8-4.5; P < .001). Делът на успешните ОВР се влияе от индикацията за предишното ЦС, необходимостта от индукция или ускоряване, разкритието на маточната шийки при приемането в болница, теглото на плода, расата и индекса на телесното тегло на майката. Мултивариантен логистичен регресионен анализ идентифицира следните фактори, като предиктори за успех на ОВР: предишно вагинално раждане (съотношение на шанса OR 3.9; 95%; доверителен интервал CI 3.6-4.3), предишната индикация да не е била дистокия (пелвио-фетална диспропориця / ненапредване на раждането) (OR 1.7; 95%; CI 1.5-1.8 ), спонтанна родова дейност (OR 1.6; 95% CI 1.5-1.8 ), тегло на плода при раждането <4000 g (OR 2.0; 95% CI 1.8-2.3), и принадлежност към кавказката раса (OR 1.8, 95% CI 1.6-1.9) (всички P < .001). Цялостния дял на успешните ОВР при пълни жени (BMI &#8805;30) е по-нисък (68.4%), отколкото при тези с нормално тегло (79.6%) (P < .001), а в комбинация с индукция или липса на предишно вагинално раждане, успешно ОВР има само в 44.2% от случаите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предишно вагинално раждане, включително предишно вагинално раждане след ЦС, е най-добрият предиктор за успешен ОВР. Предишни индикации като дистокия, необходимост от индукция на раждането или индекс на телесното тегло при майката BMI &#8805;30 значително намалява шансовете за успех.

Ключови думи: цезарово сечение / дистокия / индукция на раждането / вагинално раждане след цезарово сечение / преносване на бременността

 

Изследване 7.

Автор: Gonen R, Nisenblat V, Barak S, Tamir A, Ohel G.
Department of Obstetrics and Gynecology, Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel.

rongon@bezeqint.net

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16449107

Година на публикуване: 2006

Библиографска бележка: Obstet Gynecol. 2006 Feb; 107 (2 Pt 1):240-5.

РMID: 16449107 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Резюме:   

ЦЕЛ: Твърди се, че опит за вагинално раждане след цезарово сечение носи по-висок майчин и фетален риск, отколкото планирано цезарово сечение. Тъй като протокола за третиране на тези пациенти в нашето отделение се отличава от този, който е описан в някои изследвания, и е може би по-предпазлив, предположихме, че може изходът да е по-добър.

МЕТОДИ: Идентифицирахме жени с 1 предишно цезарово сечение в ниския маточен сегмент, родили 1 плод в главично предлежание на 34 гестационни седмици или повече от януари 2000 до май 2005. Нашата политика е да окуражаваме такива жени да направят опит за вагинално раждане, освен ако няма индикации за повторно цезарово сечение. Освен ако няма други индикации, политиката ни е да изчакваме спонтанно раждане. Не използваме простагландини и препоръчваме цезарово сечение при незрялост на маточната шийка. (резултат по Бишоп < 6). Сравнихме изхода за жените, направили опит за вагинално раждане и жените, при които е направено планирано цезарово сечение.

РЕЗУЛТАТИ: Опит за вагинално раждане са направили 841 жени (80% успешен), на 467 е направено цезарово сечение. Руптура на матката се наблюдава при 1 жена 18 часа след вагинално раждане. Няма разлика по отношение на по-сериозен или по-лек морбидитет при майките. Няма сериозен неонатален морбидитет. При жените, на които е направено цезарово сечение, болничният престой е по-дълъг и повече бебета са прието в неонаталното отделение за интензивни грижи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При нашия добре дефиниран протокол, опитът за вагинално раждане след цезарово сечение изглежда толкова безопасен за майката и плода, колкото и планирано цезарово сечение, като болничният престой в първия случай е по-кратък.

СТЕПЕН НА ДОКАЗВАНЕ: II-2.