Развитие и образование

Образование - увод

Децата ни растат и потребностите им вече далеч не се свеждат да това да бъдат гушкани и кърмени на поискване. Колкото по-големи са децата, толкова по-актуални стават темите, свързани с развитието и образованието им, избора на детска градина, училище. Това, което остава непроменено, е нашето желание да участваме пълноценно в живота на децата си и стремежът ни да се съобразяваме с индивидуалните им нужди. В този раздел ви представяме различни образователни системи и подходи, както и нашите разбирания за обучението и развитието на децата.

Теорията за четирите равнини на развитие

Диана Манова

Д-р Мария Монтесори предлага холистична гледна точка за равитието на човека, като взима под внимание физическите, социалните, умствените, емоционалните и психологическите аспекти на развитието.

Прогресивният характер на домашното образование

Стоян Георгиев

Домашното образование е заобиколено от множество митове и погрешни схващания. Въпреки това този метод продължава да дава високи резултати както в академичен аспект, така и по отношение на социализацита с другите деца и реализацията в живота.

Идеите на Мария Монтесори

Вероника Келбечева

Метод за обучение, в основата на който стоят уважение към личността, честност, разбиране, хармония на детето с околния свят и вярaта в естествено заложения стремеж на човека към доброто и свободата.

Syndicate content